top of page
가족탕

준특실-침대

가족탕(대) 객실 

침대 : 킹1

기본

냉난방시설 1대       Free Wi-Fi

42인치 TV 1대      기본세면용품

때밀이베드              헤어드라이어

​각층 전자레인지      냉장고

준특실온돌2
가족탕

가족탕(대) 객실 

기본

냉난방시설 1대       Free Wi-Fi

42인치 TV 1대      기본세면용품

때밀이베드              헤어드라이어

​각층 전자레인지      냉장고

준특실-온돌 

bottom of page