top of page
35
33
3
캡처
키즈디럭스3
키즈디럭스
19

키즈디럭스룸

가족탕(대) 객실 

침대 : 킹1+아동더블1

기본

냉난방시설 1대       Free Wi-Fi

55인치 TV 1대      기본세면용품

때밀이베드              헤어드라이어각층 전자레인지      냉장고

실내미끄럼틀+낚시뽑기 또는 트럼플린(미지정시 랜덤지정)

bottom of page